Camp 1, 4500 m, Peak Lenin, Zaalayski Range, High Pamir
vvvvvvvvvv